تئوری آزمایش:

نام تست

کاربرد

مکانیسم

نتیجه +

مولیش

تشخیص همه ساکاریدها

ساکاریدها در مجاورت H2SO4 غلیظ آبگیری شده فورفورال تولید می کنند+ α نفتل (کمپلکس رنگی)

حلقه بنفش

فهلینگ

تشخیص ساکاریدهای احیا کننده

یون Cu حاصل از سولفات مس در صورت احیا شدن تولید Cu2O می کند.

رسوب قرمز آجری

بارفورد

تشخیص مونوساکاریدها

یون Cu حاصل از سولفات مس در صورت احیا شدن تولید Cu2O می کند.

رسوب قرمز آجری (ضعیف و کم رنگ)

بیال

تشخیص پنتوزها

پنتوزها با Oricinal کمپلکس رنگی می دهند.

سبز مایل به آبی (سرمه ای رنگ)

سلیوانف

تشخیص کتوزها (کتونی ها)

کتوزها با Resoricinal کمپلکس رنگی می دهند.

رنگ مایل به قرمز (بین نارنجی و قرمز)

روش آزمایش کیفی:

                    لوله 1  گلوکز 2cc   

1- مولیش:                                     + 4 قطره α نفتل +  H2SO4 2ml غلیظ (به آرامی اضافه شود)

                   لوله 2  ساکارز  2cc

نتیجه مولیش:  گلوکز(+) ، ساکارز(-)

---------------------------------------------

             لوله 1 گلوکز 1cc  

2-فهلینگ:                         + 1-2 cc  معرف فهلینگ +  100درجه سانتیگراد در مدت 5 دقیقه

            لوله 2  ساکارز 2cc

 

نتیجه فهلینگ: گلوکز (+) ، ساکارز (-)

-----------------------------------------------

            لوله 1 گلوکز 2cc

3- بارفورد                       + 2cc معرف بارفورد + 100 درجه سانتیگراد در مدت 15 دقیقه

           لوله 2 ساکارز 2cc

 

نتیجه بارفورد: گلوکز (+) ، ساکارز (-)

----------------------------------------------

               لوله 1 گلوکز  1cc

4-بیال       لوله 2 گزیلوز  1cc     +2cc  معرف بیال + 100 درجه سانتیگراد در مدت 2-3 دقیقه

              لوله 3  آرابینوز 1cc

نتیجه بیال: گلوکز (-) قهوه ای ، گزیلوز (+) سرمه ای  ، آرابینوز (+) سرمه ای

----------------------------------------------

                  لوله 1  گلوکز  1cc

5- سیلوانف                            + 2cc معرف سیلوانف + 100 درجه سانتیگراد در مدت 2-3 دقیقه

                 لوله 2 فروکتوز 1cc

 

نتیجه سیلوانف: گلوکز (-) ، فروکتوز (+) رنگی می شود.