تئوری آزمایش:

در روش تیتر کردن محلولی با غلظت مشخصی به محلول دیگر اضافه می‌شود تا واکنش شیمیایی بین دو ماده حل شده کامل گردد. محلولی که غلظت آن مشخص باشد، محلول استاندارد است. در عمل تیتر کردن ، محلول استاندارد را از یک بورت به محلولی که باید غلظت آن اندازه گرفته شود، می‌افزایند و این عمل تا وقتی ادامه دارد که واکنش بین محلول استاندار تیتر شونده کامل شود. پس با استفاده از حجم و غلظت محلول استاندارد و حجم محلول تیتر شونده ، غلظت محلول تیتر شونده را حساب می‌کنند.

وسایل لازم :

·         بورت

·         بالون ژوژه 100 میلی لیتری

·         ارلن مایر 100 میلی لیتری

·         مزور 100 میلی لیتری

·         ترازوی دقیق

 

مواد شیمیایی لازم :

·         سود

·         متیل رد

 

روش آزمایش :

تیتراسیون و تعیین نرمالیته مجهول

ابتدا 2 گرم NaOH  ، 5/0 نرمال را به وسیله ترازو وزن کرده و در مزور ریختیم. سپس آب مقطر را به NaOH  اضافه کردیم و به وسیله همزن شیشه ای حل کردیم. بعد از حل شدن کامل، محلول حاصل را در بالن ژوژه ریختیم.

نمونه مجهول سود(NaOH)  در بالون ژوژه 100 میلی لیتری که با آب مقطر به حجم 100 میلی لیتر رسانده ، هم می‌زنیم (کر می دهیم) . سپس یک بورت را ابتدا با آب مقطر شستشو می‌دهیم و توسط گیره به پایه متصل می‌کنیم. حجم محلول اسیدی داخل بورت را ، یادداشت می‌کنیم.

·         در موقع خواندن بورت ، چشم باید در امتداد سطح مایع بوده و عدد مقابل خط زیر سطح مقعر مایع خوانده شود.

حال دریک ارلن مایر 20 میلی لیتر از محلول را ریخته و 2 قطره متیل رد اضافه می‌کنیم. ارلن را زیر بورت قرار داده ، شیر بورت را باز می‌کنیم تا قطره قطره محلول به محلول سود اضافه شود و ارلن را به‌آهستگی حرکت دورانی می‌دهیم. طی این عمل ، محلول داخل ارلن ، صورتی رنگ می‌شود. به محض تغییر رنگ افزایش اسید را متوقف کرده و حجم اسید مصرفی را از روی بورت می‌خوانیم.

از فرمول زیر نرمالیته مجهول به‌راحتی محاسبه می‌شود:

1)  اسید ، 2 سود(

N1V1=N2V2

 

حجم اسید مجهول مصرفی: 5/3 میلی لیتر             N1.3/5=0/5.20 

                                                                            N1=2/8

 

نتایج آزمایش :

1.   با استفاده از رابطه فوق با داشتن حجم اسید ، حجم و نرمالیته باز می‌توان نرمالیته اسید را بدست آورد.

2.   با معلوم بودن حجم باز و نرمالیته و حجم اسید به‌راحتی می‌توان نرمالیته باز را محاسبه کرد.