مقدمه اول:

pH:

PH ارتباط مستقیمی با مقدار یون H  در محلولها دارد. بیانگر مقدار غلظت یون در محلولهاست. مقدار غلظت یون H که افزایش یابد به سمت اسیدی و وقتی کاهش یابد به سمت بازی تغییر می کند.

تعریف اسید و باز:

نظریه برونشتد و لوری: ترکیبی که بتواند پروتون آزاد کند اسید و ماده ای که بتواند پروتون را جذب کند باز است.

نظریه لوئیس: اسید ماده ای است که بتواند زوج الکترونهای پیوندی را در اختیار قرار دهد. باز ماده ای است که بتواند این زوج الکترونها را بپذیرد.

تعریف ریاضی اسید و باز با pH بیان می شود و به صورت لگاریتمی است. pH برابر است با لگاریتم عکس غلظت یون پروتون به این معنی که pH نسبت معکوس و لگاریتمی با غلظت پروتون دارد. اگر غلظت پروتون افزایش یابد ، pH کاهش می یابد  و به سمت اسیدی می رود. اگر غلظت پروتون کاهش یابد، pH افزایش می یابد و به سمت قلیایی می رود. به ازای هر درجه pH غلظت پروتون 10 برابر می شود.       pH= log

میکروارگانیسم ها pH های مختلفی دارند که این محدوده رشد را pH Growth Range  می نامند. 

باکتریها در محیط های کشت، ترکیباتی را تولید می کنند که می تواند pH را تغییر دهد و این تغییرات را با اندیکاتورهایی که در محیط های کشت وجود دارد مثل : فنل رد ، نوترال رد ، بریلین گرین شناسایی می کنند.

پپتون ، ترکیبی از اسیدهای آمینه است که رادای کربوکسیل و آمین اند که گروه قطبی ایجاد می شود و از تغییرات شدید pH جلوگیری می کند.

روش آزمایش:

محیط های کشت با pH های مختلف 3 ، 5، 7، 9 را در اختیار داریم و همچنین سه میکرو ارگانیسم E.coli ، استاف اورئوس و مخمر ساکارومایسس را مورد بررسی قرار می دهیم . هر گروه یکی از میکرو ارگانیسم ها را در یکی از محیط های کشت ، کشت می دهد و به مدت 24 ساعت برای E.coli  و استاف اورئوس و یا 72 ساعت برای ساکارومایسس در دمای 37 درجه سانتیگراد قرار می دهیم . در پایان نتایج را براساس رشد (+) و عدم رشد و کدورت (-) گزارش می کنیم .  در می یابیم که کدام باکتری محدوده pH بیشتری را تحمل می مند و کدام یک افزایش Ph  باعث جلوگیری رشد آن می گردد. و اینکه کدام اسید دوست و کدام قلیا دوست یا نوتروفیل اند. در نتیجه جدول زیر را تهیه کردیم:

نام باکتری

3

5

7

9

ساکارومایسس

+

+

+

+

استاف اورئوس

-

+

+

+

ای کلای

-

+

+

-

باسیلوس سوبتیلیس

-

+

+

-

 

مقدمه دوم:

فشار اسمزی:                                                            Asmotic pressure

نیرویی است که وقتی بین 2 محلول از طریق غشایی تراوا ، حلال که عموما آب است ، از محلولی به محلول دیگر انتقال یابد. به آن wa یا water availability  نیز می گویند. wa فشار اسمزی است که به طور کمی آن را با aw  یا  water activity  بیان می کنند.

 awآب خالص برابر 1 است و برای خشکبار یا غلات کمتر از 1 است. به همین خاطر وقتی غلات را در محیط آبی قرار می دهیم آب را جذب می کنند.

روش آزمایش:

محیط های کشت با میزان نمک های مختلف 5/0 %، 10 % ، 15% و 20 % را در اختیار داریم و همچنین سه میکرو ارگانیسم E.coli ، استاف اورئوس و مخمر ساکارومایسس را مورد بررسی قرار می دهیم . هر گروه یکی از میکرو ارگانیسم ها را در یکی از محیط های کشت ، کشت می دهد و به مدت 24 ساعت برای E.coli  و استاف اورئوس و یا 72 ساعت برای ساکارومایسس در دمای 37 درجه سانتیگراد قرار می دهیم . در پایان نتایج را براساس رشد (+) و عدم رشد و کدورت (-) گزارش می کنیم .  در می یابیم که کدام باکتری محدوده رشد نمکی آن بیشتر بوده و با افزایش فشار اسمزی کدامیک توان رشد را از دست داده. اینکه کدام حساس و کدام مقاوم بوده است. در نتیجه جدول زیر را تهیه کردیم:

نام باکتری

5%

10%

15%

20%

ساکارومایسس

+

+

-

-

استاف اورئوس

+

+

-

-

باسیلوس سوبتیلیس

+

+

-

-

ای کلای

+

-

-

-