روش آلبرت:

این رنگ آمیزی ویژه باکتری کورینه باکتریوم دیفتریا ( Corynebacterium diphtheria) است. این باکتری باسیل گرام مثبت ، بدون اسپور ، فاقد حرکت و دارای ویژگی های کاتالاز مثبت و سیتوکروم اکسیداز مثبت می باشد و آرایشهای چند شکلی یا پلی مورفیک دارد، که هنگام تقسیم به صورت حروف چینی( snapping) دیده می شود. 

اشکال مختلف باکتری:

                                               چماقی شکل                     1)Club shape

                                               اسپرمی                  2)Sperm like

                                                   نوک سوزنی                     3)Needle shape

                                                      نرده ای                           4)Fence shape

                                                   آرایش پرچینی 5)Palisade arrangement

ویژگی مهم این باکتری داشتن دانه های متاکروماتیک است. جنس این دانه ها پلی مری از متافسفات است. این باکتری می تواند ترکیبات هیدروکربنی یا شیمیایی را که دیر تجزیه می شوند به وسیله دانه های خود تجزیه کند.

 

دلیل اهمیت کورینه باکتریوم دیفتریا:

ایجاد کننده بیماری دیفتری است. سوشهای مختلفی از این باکتری توانایی ایجاد بیماری دیفتری را دارند که هم زیست با فاژ باشند. فاژی که با دیفتری هم زیست است بتا فاژ  است. سوشهای دیگر که هم زیست با فاژ نباشند بیماریزا نیستند. معمولا در دیفتری در محلهای مختلف مثل لوزه ها و حلق ، غشای کاذب (Pseudo membrane) ایجاد می شود. اگر پرده کاذب در حلق ایجاد گردد نهایتا سبب مرگ بیمار می شود.

غشای کاذب از سلولهای بافت پوششی مرده + نوتروفیل + RBC + باکتریها تشکیل شده است. امروزه به مدد واکسن DPT این بیماری ریشه کن شده است.

رنگ آمیزی آلبرت:

در این روش رنگ آمیزی، از آلبرت ǀ استفاده می شودکه شامل تلوئیدن بلو و مالاشیت گرین است.آلبرت ǁ همان لوگل است. در این روش باکتری کروی ، رنگ مالاشیت گرین را می گیرد و دانه های متاکروماتیک در مرکز باکتری آبی هستند.

تفاوت بیماری دیفتری و آنژین استرپتوکوکی:

 در دیفتری هنگام برداشت نمونه از حلق، خونریزی ایجاد خواهد شد و بسیار سخت انجام می گیرد ولی در مورد آنژین استرپتوکوکی نمونه به راحتی به وسیله سواب برداشته می شود.

 

 

 

 

روش آزمایش:

رنگ آمیزی آلبرت:

1.     تهیه گسترش از کوینه باکتریوم دیفتریا

2.     خشک شدن گسترش و فیکساسیون با حرارت

3.     محلول آلبرت ǀ به مدت 10 دقیقه

4.     سرازیر کردن لام بدون شستشو

5.     محلول آلبرت ǁ (لوگل) به مدت 1 دقیقه

6.     دور ریختن آلبرت ǁ

7.     خشک شدن نمونه در معرض هوا و مشاهده با عدسی 100

نتیجه: سلولهای باکتری سبز رنگ و دانه های متاکروماتیک آبی در مرکز باکتری دیده شدند.

رنگ آمیزی دیواره:

1.     تهیه گسترش ضخیم از باکتری باسیلوس سوبتیلیس

2.     خشک شدن گسترش بدون فیکساسیون

3.     اضافه کردن اسید فسفو مولیبدیک بر روی گسترش( به منظور لیز کردن ضمائم سلولی و باقی ماندن دیواره و توخالی شدن باکتری)  به مدت 6-4 دقیقه

4.     لام را کج کرده تا اسید از روی آن خالی شود

5.     اضافه کردن متیل گرین به مدت 5 دقیقه

6.     شستشوی آرام با آب به گونه ای که گسترش کنده نشود

7.     خشک شدن لام در معرض هوا و مشاهده با عدسی 100

نتیجه: دیواره به رنگ سبز یا سبز آبی دیده شد.