مقدمه 1:

در داخل سیتوپلاسم میکروارگانیسم ها اجسامی هستند به نام Inclusion body که نقشهای مختلفی دارند همانند نمونه های زیر:

Lipid granule: معمولا یوکاریوتها و پروکاریوتها برخی دانه های چربی را در سیتوپلاسم خود ذخیره می کنند ، زمانی که محیطهای کشت خوبی در اختیار باکتریها یا مخمر قرار می گیرد که شرایط خوب تغذیه ای هم فراهم شود ، باکتری یا مخمر این دانه ها را در زمان خاصی مورد استفاده قرار می دهد . برخی باکتریها که اسپور دارند مثل باسیلوس و کلستریدیوم از این منابع چربی برای مرحله اسپوروژن به عنوان منبع انرژی مورد استفاده قرار می دهند. دانه های پربی به روش سودان سیاه به عنوان رنگ اصلی و سافرنین به عنوان رنگ فرعی رنگ آمیزی می شود. دانه های چربی به صورت سیاه رنگ در زمینه قرمز قابل مشاهده اند.

Glycogen granule: معمولا برای مشاهده دانه های گلیکوژن از ید یا لوگل استفاده می شود.

Sulphur granule: دانه های گوگردی معمولا در باکتری های فتوسنتتیک گوگردی مشاهده می شوند. نیازی به رنگ آمیزی برای مشاهده شدن ندارند فقط کافی است این باکتریها را جداسازی کرده و مشاهده کنیم.

Metachromatic granule: در باکتریهای کورینه باکتریوم وجود دارد و پلی مری از متافسفات می باشد. رنگ آمیزی آلبرت در این موارد استفاده می شود. دانها آبی رنگ دیده می شوند در مرکز باکتری.

PHB granule: پلی متاهیدروکسی بوتیرات ، نوعی اسید چرب است، در برخی باکتری ها نظیر ازتوباکترها و برخی باسیلوس ها موجودند. معمولا این دانه در زیر گروه PHA(پلی متاهیدروکسی آلکانوئات) قرار می گیرند.

Carboxysomes granule: این دانه ها در تثبیت دی اکسید کربن نقش دارند.

Cyanophycin granule: ترکیباتی غنی از پلی پپتید و اسید آمینه آرژنین و آسپارتیک اسید هستند و به عنوان منابع ذخیره نیتروژن برای باکتریها محسوب می شوند. معمولا کربوکسی زوم ها و سیانوفیسین ها در سیانو باکترها و برخی باکتریها نظیر رودوباکتر و رودواسپریلیوم دیده می شوند.

Magnetasomes granule: خاصیت مغناطیسی دارند و از اکسید آهن Fe3O4 تشکیل شده اند. مگنتوزوم ها در طول نصف النهار مغناطیسی زمین قرار می گیرند و تعیین کننده نصف النهار مغناطیسی می باشند، با مطالعه این باکتریها می توان تغییرات نصف النهار مغناطیسی را در طول عمر کره زمین بررسی کرد.

روش آزمایش:

رنگ آمیزی دانه های چربی:

1.تهیه گسترش از مخمر

2.خشک کردن و فیکساسیون با حرارت

3.سودان سیاه به مدت 10 دقیقه

4.شستشو با آب و خشک کردن با کاغذ صافی

5.محلول گزیلول به مدت 1 دقیقه

6.خشک شدن لام زیر هود

7.سافرنین 0.5 % به مدت 10 الی 15 دقیقه

8.شستشو با آب و خشک کردن لام

9.مشاهده با عدسی 100

نتیجه: دانه های چربی سیاه رنگ در داخل سلول مخمر کروی یا بیضی شکل قرمز رنگ مشاهده می شوند.

 

مقدمه 2:

میکروارگانیسم ها به دو گروه پروکاریوتها، دارای هسته ابتدایی با مواد هسته ای پخش شده در زمینه ؛ یوکاریوتها.

ژنوم پروکاریوتها به صورت Nucleoid  بسته بندی می شود که با طرق بسته بندی یوکاریوتها متفاوت است. به روش رنگ آمیزی یوکاریوت ها نمی توانیم ژنوم پروکاریوتها را مورد بررسی قرار دهیم. در مخمر هسته یا ژنوم توسط غشای هسته محصور می شود به همین دلیل قابل رنگ آمیزی است.

یوکروماتین: بخش فعال از نظر ژنتیکی، تشکیل شده از 95% پروتئین و5% DNA است.

هتروکروماتین: بخش غیر فعال از نظر ژنتیکی، تشکیل شده از 95% DNA و 5% پروتئین است.

برای رنگ آمیزی هسته از سلولهای مخمر ساکارومایسس سرویسه استفاده می شود. یکی از عوامل مزاحم رنگ آمیزی وجود RNA است برای هیدرولیز RNA نمونه را در KOH 0.1 مولار قرار می دهیم. رنگ اصلی تلوئیدن بلو  است ولی رنگهای دیگری همچون: اورسئین، استوکاپین، فوگلن ، هماتوگلیسین ، ائوزین، کریزیل ویوله، تیرونین و... نیز مورد استفاده هستند. چون DNA دارای بار منفی است پس رنگهای بازی می توانند هسته را رنگ کنند.

 

 

روش آزمایش:

رنگ آمیزی هسته:

1.تهیه گسترش از مخمر

2.خشک شدن لام و فیکساسیون با حرارت

3.محلول اتانول 40% به مدت 1 دقیقه

4.شستشو با آب و خشک کردن با کاغذ صافی

5.محلول KOH 0.1 مولار به مدت 35 الی 40 دقیقه به منظور هیدرولیز RNA

6.شستشو با آب و خشک کردن لام

7.رنگ تلوئیدن بلو به مدت 7 دقیقه

8.شستشو با اتانول 10%

9.خشک کردن با هوا

10.مشاهده با عدسی 100

نتیجه: سلولهای مخمر آبی رنگ و هسته آبی پررنگ در مرکز دیده می شود.