تئوری آزمایش:

 OT=GOT=SGOT = سرم گلوتامات اگزالواستات ترانس آمیناز

AST و ALT جزء ترانس آمینازها می باشند. ALT (آلانین ترانس آمیناز) را به نامهای  PTو GPT نیز می نامند. آنزیم AST در اکثر بافتها به خصوص در قلب و کبد وجود دارد و در سکته های قلبی AST و ALT و LDH (لاکتات دهیدروژناز) و CPK (کراتین فسفرکیناز) مورد بررسی قرار می گیرند. CPK  چند روز پس از سکته قلبی افزایش می یابد ولی دوباره به حد نرمال می رسد. در مورد ترانس آمیناز ها ، 2 تا 3 روز بعد از MI (آنفارکتوس قلبی) ترانس آمینازها در خون افزایش می یابند، 4 الی 5 روز بعد به حداکثر خود رسیده و 2 تا 3 هفته بعد بسته به شدت ضایعه به حد نرمال باز می گردد.

کبد به دلایل عفونی مثل هپاتیت  و عوامل غیرعفونی مثل کبد چرب به علت افزایش تجمع اسیدهای چرب در کبد ، ترانس آمینازها افزایش می یابند. کبد چرب دارای 4 درجه است: درجه 1 با سونوگرافی قابل تشخیص است. درجه 2 زمانی است که ترانس آمینازها افزایش می یابند. درجه 3 بیوپسی کبد صورت می گیرد به منظور تشخیص سیروز کبدی ،که اگر سیروز کبدی خفیف بود همان درجه 3 است وگرنه درجه 4 می باشد.

مقادیر نرمال:

Up to 40 U/L = less than 40 U/L = 0-40 U/L = ˂ 40 U/L                      

مکانیسم AST:

Aspartate + a ketoglutarate à ASTà oxaloasetate + glutamate

 اگزالواستات با 4/2 دی نیترو فنیل هیدرازین (DNPH) ترکیب شده و به هیدرازین تبدیل می گردد. هیدرازین در PH قلیایی  قهوه ای رنگ است.

روش آزمایش:

Linearity: 100 U/L

سوبسترا SGOT

0.5 cc

3 تا 5 دقیقه در دمای 37 درجه سانتیگراد قرار می دهیم.

سرم

100 میکرولیتر

30 دقیقه در دمای 37 درجه سانتیگراد قرار می دهیم. ( در همان بن ماری سرم را به سوبسترا می افزاییم)

معرف رنگزا( 4/2 دی نیتروفنیل هیدرازین)

0.5 cc

15 دقیقه در دمای اتاق قرار می دهیم.

NaOH  4/0 نرمال

5 ml

 در مقابل بلانک آب مقطر قرائت می کنیم.nm                                          505 =λ

 

از اگزالواستات به عنوان محلول استاندارد یا نماینده فعالیت آنزیم استفاده می کنیم. رنگزا تنها زمانی قهوه ای می شود که اگزالواستات داشته باشد و گلوتامات در ایجاد رنگ نقشی ندارد بنابراین اگزالواستات به عنوان مرجع در جدول استاندارد قرار دارد.

جدول استاندارد

شماره لوله ها

محلول استاندارد

سوبسترا

آب مقطر

1CC DNPH اضافه می کنیم. 15 دقیقه صبر می کنیم. سپس 10 میلی لیتر NaOH 0.4 نرمال می افزاییم. در مقابل بلانک و طول موج 505 نانومتر قرائت     می کنیم.

فعالیت مورد نیاز

جذب نوری

1

0

1

2/0

0

115/0

2

05/0

95/0

2/0

12

175/0

3

10/0

90/0

2/0

27

240/0

4

15/0

85/0

2/0

50

320/0

5

20/0

80/0

2/0

66

360/0

6

25/0

75/0

2/0

90

420/0

7

30/0

70/0

2/0

118

510/0