تئوری آزمایش:

HDL Cholestrol (HDL-C)

لیپوپروتئین ها از دو بخش لیپیدی و پروتئینی تشکیل شده اند؛ که بخش لیپیدی شامل فسفولیپید، کلسترول و تری گلیسرید است.

در سرم لیپوپروتئینهایی وجود دارند که شامل: شیلومیکرون ، VLDL، LDL، HDL می باشند. معروفترین لیپیدهایی که در آزمایشگاه مورد بررسی قرار می گیرند کلسترول و تری گلیسرید هستند.

زمان غذا خوردن ذرات ریز غذا به صورت میسل بادی هایی وارد خون می شوند که همان شیلومیکرون ها هستند. شیلومیکرون ها در عرض یک الی دو ساعت پس از خوردن توسط آنزیم لیپاز به VLDL تبدیل می شوند.

مراجع کننده باید 14-12 ساعت ناشتا باشد و حتی آب هم نخورد و روز قبل رژیم کم چربی داشته باشد. فردی که 12 ساعت ناشتا باشد دیگر سرم او دارای شیلومیکرون نخواهد بود بلکه با لیپاز تجزیه شده اند و فقط کلسترول در VLDL، LDL، HDL مورد آزمایش قرار می گیرند. بیشترین مقدار کلسترول در LDLاست.

با رسوب کلسترول در رگها احتمال بیماری های قلبی و عروقی و سکته های قلبی بالا می رود. البته ریسک فاکتورهای دیگری هم موجب بروز بیماریهای قلبی می شوند همچون : استرس، عدم ورزش ، سیگار کشیدن.

مقادیر نرمال:

HDL-C = 29-80 mg/dl

LDL-C ˂ 50 mg/dl

                                   ˂ 3   Low Risk 

Risk Factor=

          3-5 Mod Risk                                                         

                                                                  

  5 High Risk                                                           ˃

 

روغن زیتون و ماهی حاوی امگا 3 اند که در افزایش میزان HDL-C کمک می کنند و در نهایت از بیماری های قلبی جلوگیری می شود.

                                                 VLDL-C =

LDL-C = Cholestrol (total) – [ HDL-C +]

مکانیسم HDL:

اسید فسفوتنگستیک + کلرید منیزیم = همه لیپوپروتئینها را به جز HDL رسوب می دهند

مایع رویی سرم+ کلرید منیزیم + اسیدفسفوتنگستیک ß HDL-C بدست می آید.

روش آزمایش:

مرحله (1): 200 میکرولیتر سرم + 500 میکرولیتر محلول رسوب دهنده مخلوط کرده و 5 دقیقه در دمای اتاق (RT) قرار می دهیم و سپس 10 دقیقه در PRM3000 سانتریفوژ می کنیم.

دو لوله تمیز برداشته و ادامه می دهیم.

مرحله (2):

 

Test

Blank

مایع رویی لوله مرحله (1)

200 میکرولیتر

-

محلول آنزیمی کلسترول

5/2 میلی لیتر

5/2 میلی لیتر

10 دقیقه در دمای 37 درجه سانتیگراد                                             520 nm =λ

جذب تست را در مقابل بلانک معرف (محلول آنزیمی کلسترول) قرائت می کنیم.

رنگ تست فقط مربوط به HDL-C است. ما بقی رسوب داده اند.

با استفاده از فرمول زیر غلظت کلسترول موجود در HDL را بدست خواهیم آورد و با توجه به داده های زیر LDL را نیز محاسبه می کنیم:

 

          )         ( Mg/dlغلظت کلسترول موجود در HDL      OD Test × 400 =