تئوری آزمایش:

a Amylase

ما به منظور بررسی وضعیت سلامت ارگانهای سازنده آنزیم ، آنزیم ها را مورد اندازه گیری قرار می دهیم.

مقادیر نرمال:

Serum= 70 – 340 IU/L

Urine= ˂ 65 IU/1hr

 

محل تولید آنزیم a آمیلاز: 

محل سنتز آنزیم آمیلاز، پانکراس و غدد بزاقی است. بیماریهای مربوط به این آنزیم در این ارگانها پانکراتیت و اوریون هستند. علائم اوریون ، تورم غدد بزاقی بوده و به علت اینکه تشخیصی منحصر به فرد است نیازی به آزمایش آنزیم آمیلاز نداریم و با مشاهده علائم تشخیص نهایی داده می شود. علامت پانکراتیت ، دل درد است و به علت اینکه این علامت می تواند مربوط به بسیاری دیگر از بیماریها باشد، حتما آزمایش آنزیم آمیلاز در تشخیص نهایی مورد نیاز است.

 

 

مکانیسم:

نشاسته ß   آمیلاز آن را هیدرولیز می کند به ß ساکاریدهای کوچک

باقیمانده نشاسته + محلول ید = کمپلکس رنگی

روش آزمایش:

Linearity: 735 IU/L

 

Test

Blank

نشاسته

1 cc

1 cc

3 تا 5 دقیقه در دمای 37 درجه سانتیگراد

سرم یا ادرار

20 میکرولیتر

-

5/7 دقیقه در دمای 37 درجه سانتیگراد  

محلول ید

1 cc

1 cc

آب مقطر

3 cc

3 cc

 nm 640  در مقابل بلانک آب مقطر قرائت می شوند.

در این آزمایش دو بلانک داریم ؛ یکی بلانک آب مقطر و دیگری بلانکی که در حین آزمایش بدست می آید. بلانکی که در طول آزمایش تهیه می شود پر رنگ تر از تست خواهد شد زیرا می دانیم نشاسته باقی مانده است که با محلول ید کمپلکس رنگی می دهد.  در تست نشاسته هیدرولیز می شود و کم رنگ تر خواهد شد. بنابراین باید از بلانک آب مقطر به منظور قرائت OD های تست و بلانک استفاده کنیم.