تئوری آزمایش:

Bilirubin:

افزایش بیلی روبین ، موجب زردی رنگ پوست و چشم می گردد که همگی علائم بیماری یرقان یا زردی یا Icter است. اگرچه از علائم بیماری هپاتیت نیز محسوب    می شود.

مقادیر نرمال:

Total: 0.2 – 1.4 mg/dl

Direct: 0 – 0.4 mg/dl

Total bilirubin = Direct + Indirect

 

مکانیسم:

 

دیازوǀ ß نیتریت سدیم

                                          ß  نمک دیازونیوم

دیازوǀǀ ß اسید سولفانیلیک

 

RBCs

هموگلوبین

a.a                    گلوبین

Heme

                                                       در دستگاه رتیکولواندوتلیال

غیر کنژوگه=نامحلول در آب             Bilirubin

                              پلاسما

کبد

                                         + اسید گلوکورونیک

کنژوگه= محلول در آب                    Bilirubin

                                     مجاری صفراوی

روده

                             درصد کمی

                اوروبیلینوژن                             استرکوبیلین

                  بازجذب                               

                    ادرار                                     مدفوع

 

در صورت وجود بیلی روبین در ادرار می توان نتیجه گرفت که بیلی روبین مستقیم در خون افزایش یافته است. در حالت طبیعی مقدار زیادی از بیلی روبینی که وارد روده   می شود به صورت استرکوبیلین دفع می شود . مابقی به مقدار بسیار کم به صورت اوروبیلینوژن دفع می شود. اگر اوروبیلینوژن بیش از حد طبیعی باشد یعنی همولیز گلبول های قرمز صورت گرفته است.

روش آزمایش:

 

Test

Serum Blank

دیازو ǀ

200 میکرولیتر

200 میکرولیتر

دیازو ǀǀ

20 میکرولیتر

-

تسریع کننده(cafein)

1 میلی لیتر

1 میلی لیتر

سرم

200 میکرولیتر

200 میکرولیتر

10 دقیقه در دمای اتاق

 

Test

Serum Blank

معرف فهلینگ

1 میلی لیتر

1 میلی لیتر

5 دقیقه در دمای اتاق               = 578 nmλ