تئوری آزمایش:

Uric acid

اسید اوریک از بازهای آلی پورین دار (A و G) ساخته می شود و ماده ای دفعی است. محل تولید آن کبد و محل دفع آن کلیه هاست. بیماری Hyperuricemia (هیپراوریسمی) بر اثر افزایش اسید اوریک خون ایجاد می شود که می تواند به علت های زیر باشد: 1. نارسایی کلیوی 2. مصرف زیاد مواد غذایی غنی از نوکئوتیدها  3. نقص آنزیمی در سنتز پورین ها

اسید اوریک بالا در مفاصل رسوب می کند و موجب درد مفاصل می گردد و محدودیت حرکتی در پیش دارد . معمولا اولین مفصلی که درگیر می شود مفصل انگشت شست پا می باشد. بنابراین آزمایش اسید اوریک به منظور درد انگشت پا ی مراجع به پزشک توصیه می شود.

آلوپورینول  داروی پایین آورنده اسید اوریک خون است.

مقدار نرمال:

در سرم: آقایان: 4-8 mg/dl         خانم ها: 3-7 mg/dl

ادرار 24 ساعته: 250-270  mg/24hrs

مکانیسم آزمایش:

اسید اوریک در محیطی قلیایی ، اسید فسفوتنگستیک را به تنگستن آبی رنگ احیا می کند.

روش آزمایش:

Linearity= 10 mg/dl

 

Test

St

سرم یا ادرار  رقیق شده

100 میکرولیتر

-

استاندارد 5 mg/dl

-

100 میکرولیتر

محلول شماره 1(محلول قلیایی)

2 میلی لیتر

2 میلی لیتر

خوب مخلوط می کنیم.

 

Test

St

محلول شماره 2 (رنگزا)

500 میکرولیتر

500 میکرولیتر

10 دقیقه در دمای 37 درجه سانتیگراد  λ=640 nm