تئوری آزمایش:

Creatinie    کراتی نین   

مکانیسم:

کراتین فسفات à کراتین à(در کبد)àکراتی نین

                 اسید پیکریک

کراتی نین +                      پیکرات قلیایی    

                  NaOH

مقدار نرمال:

                                                          Mg/dl در سرم خون : 3/0 1/1   

                                           Mg/24hrs     در ادرار 24 ساعته: 700-2500

اوره و کراتی نین برای بررسی عمکرد کلیه ها مورد آزمایش قرار می گیرند، اگر فردی مشکل کلیوی دارد حتما باید دفع کراتی نین در کلیه در واحد شبانه روز بررسی شود.

برای تهیه نمونه ادراری 24 ساعته باید از صبح تمامی ادرارها جمع آوری شود تا فردای آن روز در همان ساعت صبح، البته باید اولین نمونه دور ریخته شود.

روش آزمایش:

Blank

St

Test

 

-

-

0.5 ml

سرم

-

0.1cc

-

  10mg/dlاستاندارد

1.5cc

1.4cc

1cc

آب مقطر

0.5cc

0.5cc

0.5cc

محلول رسوب دهنده 1

1cc

1cc

1cc

محلول اسیدی 2

5 دقیقه در 2500 دور در هر دقیقه سانتریفوژ شود.

Blank

St

Test

 

1.5cc

1.5cc

1.5cc

مایع رویی هر لوله

1cc

1cc

1cc

اسید پیکریک

0.1cc

0.1cc

0.1cc

NaOH محلول قلیایی

15 دقیقه در دمای معمولی اتاقλ=520 nm