تئوری آزمایش:

BUN=Blood Urea Nitrogen

اوره در کبد سنتز می شود و در کلیه ها دفع می گردد و هدف تولید اوره در بدن دفع نیتروژن اضافی است. افزایش اوره در خون را " اورمیمی گویند. دو علت اساسی اورمی ؛ نارسایی کلیوی و کاهش حجم خون می باشد که نشانگر عدم فعالیت صحیح کلیه ها و یا انسداد روده است زیرا با تجمع آب در روده ها به علت پیچ خوردگی روده، حجم خون کاهش یافته و اوره خون افزایش می یابد. 130 الی 140  میلی لیتر در دقیقه از کلیه خون عبور می کند مثلا اگر 90 میلی لیتر شود، نارسایی خون ایجاد می گردد و کلیه بدرستی تصویه نمی کند و کمکم اوره خون بالا می رود.

مقدار نرمال:

Urea= 18-45 mg/dl

BUN= 8-20 mg/dl

 

وزن مولکولی ازت اوره (BUN) 28 است و وزن مولکولی اوره (Urea) 60 ، بنابراین برای تبدیل اوره به BUN تقسیم بر 14/2 و برای تبدیل BUN به اوره ضربدر 14/2 کنیم.


×2.14

روش آزمایش:

 

Test

St

Blank

سرم یا ادرار رقیق شده

20 میکرولیتر

-

-

استاندارد اوره 60 mg/dl

-

20 میکرولیتر

-

معرف 1 (A) آنزیم اوره آز

100 میکرولیتر

100 میکرولیتر

100میکرولیتر

5 دقیقه در دمای 37 درجه سانتیگراد

معرف 2 (B) بافر

1.5 میلی لیتر

1.5 میلی لیتر

1.5 میلی لیتر

کروموژن (محلول قلیایی)

1.5 میلی لیتر

1.5 میلی لیتر

1.5 میلی لیتر

5 دقیقه در دمای 37 درجه سانتیگراد      λ=578 nm                                        

در مقابل Blank  قرائت می شود.