1جان نیدهام ......................... نظریه تولید خودبخودی(Abiogenes).

 

۲روبرت هوک ........................ اختراع میکروسکوپ.

 

۳آنتون وان لیون هوک ............ مشاهده موجودات ذره بینی(Animalcules).

 

۴فریدریش هنل ..................... ارائه تئوری جرم(میکروب علت بیماریست)

 

۵جوزف لیستر..... استریل اطاق عمل-خالص سازی باکتری در محیط براث.

 

۶لوئی پاستور....... رد نظریه جان نیدهام-کشف پدیده تخمیر-کشف واکسن سیاه زخم و واکسن هاری - اثبات تئوری جرم و . . .

 

۷ربرت کوخ ....... ارائه اصول چهارگانه ی کخ - کشف عوامل ایجاد کننده سیاه زخم و سل و وبا - کشف محیط جام برای کشت باکتری و . . .

 

اصول چهارگانه روبرت کوخ عبارتند از:

 

۱میکروارگانیسم باید در هر مورد از بیماری وجود داشته باشد ولی در فرد سالم حضور نداشته باشد.

 

۲میکروارگانیسم باید از بدن بیمار جدا شده و بتوان آن را در محیط کشت رشد داد.

 

۳بعد از خالص سازی کشت فوق در صورت تزریق عصاره کشت به حیوان آزمایشگاهی در حیوان بیماری ایجادشود.

 

۴دوباره بتوان ارگانیسم را از بدن حیوان آلوده جدا کرد


 

۸الکساندر فلیمینگ................ کشف پنی سیلین.

 

۹کشف اسپور و اتو کلاو......... کهن.

 

۱۰ادوارد جنر ........................ انجام اولین واکسیناسیون.

 

۱۱کریستین گرم ................. ابداع رنگ آمیزی گرم.

 

۱۲دیمیتری یوز فویچ ایوانوسکی ........ کشف ویروس .

 

۱۳گری مولیس ابداع روش PCR.

 

http://medicalbacteriology.blogfa.com