روش کار:

مراحل رنگ آمیزی گرام را می توان به شرح زیر بیان نمود:

1-تهیه مواد و محلولهای رنگی مذکور

2-تهیه گسترش روی لام : ابتدا از نمونه باکتری یک گسترش روی لام تهیه می کنیم.

3-فیکس کردن نمونه با استفاده از حرارت و متانول

4-رنگ آمیزی با کریستال ویوله : در این مرحله مقداری از رنگ کریستال ویوله را با قطره چکان به روی سطح گسترش میکروبی روی لام میریزیم و می گذاریم 10 تا 30 ثانیه  بماند تا رنگ در دیواره سلولی میکروبها نفوذ کند.

5-مرحله شستشو: پس از سپری شدن مدت زمان 10 تا 30 ثانیه ، رنگ اضافی روی لام را خالی کرده و با استفاده از آب مقطر سطح روی گسترش را شستشو می دهیم.

6-مرحله اضافه کردن محلول لوگل : جند قطره از محلول لوگل را روی گسترش پخش نموده و می گذاریم بمدت حدودا دو برابر زمان طی شده مربوط به کریستال ویوله  به همان حالت بماند .

7-مرحله شستشو: محلول اضافی را خالی کرده و با آب مقطر لام را شستشو می دهیم.

8- مرحله رنگ بری با استفاده از استن الکل : لام را با زاویه 45 درجه نگه داشته و  بعد با استفاده از محلول رنگ بر الکل استن که بر روی گستره می ریزیم به ملایمت  آنرا بی رنگ می کنیم.

9-مرحله شستشو: بعد از مدت زمان 10 تا 30 ثانیه  لام را با آب مقطر شستشو می دهیم.

*در صورتی که رنگ بری به صورت کامل انجام نشد مراحل 8 و 9 را تکرار می کنیم.*

10-رنگ آمیزی با سافرانین  ویا کربول فوشین : در این مرحله سطح گسترش را با رنگ ثانویه یعنی سافرانین پوشانده و 10 تا30 ثانیه صبر می کنیم.

11-مرحله شستشو: رنگ اضافی را خالی کرده و با آب مقطر لام را شستشو می دهیم تا کاملا خشک شود.

12-مشاهده لام رنگ آمیزی شده با عدسی 100 با استفاده از روغن

 

باکتری های مورد مطالعه:

Ecoli: کوکو باسیلهای گرام منفی ، به ابعاد تقریبی 1-1.5 * 2  میکرون ، فاقد تجمع مشخص.

u8iqldkvqzmdnlc08gq9.jpg

Staphylococus areus :کوکسی های گرام مثبت ، به ابعاد تقریبی 1 میکرون ، دارای تجمع سه بعدی نامنظم (خوشه انگوری)

u2k5xmphi6402tseu8a9.jpg

Basilus subtilius : باسیلهای گرام مثبت ، به ابعاد تقریبی 1*3-6 میکرون ، ایجاد تجمع های زنجیره ای کوتاه یا طویل 

6q11dmr9aflartoukoax.jpg