تئوری آزمایش:

محیط تریپل شوگر آیرون: ( TSI)  

این محیط بطور گسترده در تشخیص باكتریهای روده‌ای ( اعضای خانواده انتروباكتریاسه ) كاربرد دارد. كه بصورت شیب دار در لوله آزمایش ساخته می شود و سطح بیشتری برای رشد باكتریها فراهم می‌آورد . كشت در محیط جامد بصورت عمقی ‌ـ‌ سطحی می‌گیرد .

محیط TSI حاوی معرف فنل ـ رد ، سولفات فرو ، تیو سولفات سدیم ( برای تشخیص تولید گاز سولفید هیدروژن ) و سه قند گلوگز ، لاكتوز و سوكروز است كه غلظت گلوكز درمحیط 1/0 غلظت دو قند دیگر می باشد .دامنه PH محیط از 8/6 تا 4/8 متغیر می باشد . این محیط قبل از كشت به دلیل داشتن معرف فنل ـ رد قرمز رنگ است .

 با استفاده از TSI می توان سه خصوصیت را در یك باكتری مشخص نمود.

 الف : توانایی تولید گاز CO2 , H2 از متابولیسم قندها .

 ب : توانایی تولید مقادیر زیادی گاز سولفید هیدروژن كه از طریق سیاه شدن محیط مشخص می شود .

 

(بی رنگ) H2S  تیوسولفات سدیم + محیط اسیدی  (باكتری)

(رسوب سیاه)FeS  یون فریك  H2S+

ج : توانایی تخمیر گلوكز ، لاكتوز و سوكروز .

 

باسیلهای گرم ـ منفی را بر اساس واكنش ایجاد شده بر روی این محیط می‌توان به پنج گروه تقسیم كرد :

در گروه I تخمیر گلوكز ، لاكتوز ، سوكروز ، منتهی به اسیدی شدن ( زرد شدن ) تمامی محیط و تولید گاز می‌گردد.  

 واكنش های ایجاد شده توسط باكتریهای گروه III,II همانند گروه I‌ است و تفاوت آنها فقط در تولید یا عدم تولید گاز است.

 هنگامیكه عمق و سطح این محیط توسط باكتریهای گروه III, IV كشت داده می شود ، باكتری كشت داده شده ابتدا بطور هوازی و سپس بطریقه بی هوازی شروع به مصرف گلوكز می‌نماید . زمانی كه هر دو طریقه در حال انجام است .

 (ساعات اولیه انكوباسیون)  PH‌ تمامی نقاط محیط كشت اسیدی و در نتیجه محیط زرد رنگ است اما از آنجایی كه تخمیر هوازی در مقایسه با تخمیر بی هوازی با سرعت بیشتری به وقوع می‌پیوندد، گلوكز موجود در سطح به پایان رسیده و باكتریها شروع به تجزیه پپتون موجود در محیط می‌نمایند .از تجزیه پپتون در شرایط هوازی ، بی هوازی آمونیاك (NH3 ) تولید می‌شود . محصولات این عمل خاصیت قلیایی داشته و در نتیجه رنگ سطح محیط مجدداً قرمز می ‌شود . درهمین حال عمق محیط بدلیل سیر‌آرامتر تخمیر بی هوازی گلوكز، همچنان اسیدی و زرد رنگ باقی می‌ماند .

 گروه IV یا باسیلهای گرم ـ منفی غیر تخمیر كننده مانند گونه های سودوموناس، پپتونهای موجود در محیط را تجزیه كرده ودر سطح و عمق محیط را بدون تولید گاز، قرمز رنگ می‌نمایند .

 مطالب ذكر شده را می توان بصورت زیر خلاصه نمود :

گروه I سطح زرد / عمق زرد ، گاز مثبت ، H2S منفی.

مثل:E.coli , Klebsiella, Entrobacter

گروه II سطح قرمز / عمق زرد ، گاز مثبت ، H2S مثبت . (چون H2S  مثبت است عمق سیاه می شود.)

 مثل: Salmonella , Proteus

 گروه III سطح قرمز / عمق زرد ، گاز منفی ، H2Sمنفی.

مثل: Shigella , Seratia

گروه IV سطح قرمز / عمق قرمز ، گاز منفی ، H2S منفی


مثل: Pseudomonas
gempz4qntlp674jbui18.jpg

تست CAMP:

استرپتوکوک گروه B یک ماده شبه پروتئینی به نام فاکتور CAMP تولید میکنند که با بتا توکسین ایجاد شده توسط برخی از سویه ای استافیلوکوکوس اورئوس حالت سینرژیسم داشته و همولیز قوی ایجاد می کند.

روش کار:

۱.در وسط پلیت بلاد آگار یک سوش همولیتیک s.agalactiae را به صورت یک خط مستقیم کشت دهید.

۲.باکتری مشکوک به استرپتوکوک گروه B را به صورت عمود بر خط کشت استافیلوکوک کشت دهید.البته بین دو خط کشت  فاصله باید باشد وبا هم تلاقی نکنند.

۳.پلیت را به مدت یک شب در ۳۵-۳۷ قرار دهید.

۴.در صورتی که باکتری مورد آزمایش استرپتوکوک گروه B باشد در مجاورت خط کشت استافیلوکوک همولیز تشدید می شود و به شکل سر پیکان مشاهده می شود

حدود ۹۵ درصد استرپتوکوک های گروه B و سوش های نادری از گروههای دیگر دارای تست کمپ مثبت هستند.

کنترل مثبت: استرپتوکوک گروه B

کنترل منفی: استرپتوکوک گروه A

waez1hy09s755ujxkyjl.jpg