تئوری آزمایش:

*فلور میکروبی طبیعی بدن:   Normal microbial flora

1. فلور طبیعی ثابت یا دائمی Resident m.f

گروهی از میکروارگانیسم ها که به صورت ثابت و دائمی در ناحیه ای از بدن مستقرند.نوع و ترکیب آنها و همچنین مرحله ی سنی فرد موقعیتشان را از یکدیگر متفاوت می سازد. به این معنا نیست که همه جا و همیشگی اند.

2. فلور طبیعی موقت یا گذرا Transient m.f                       

گروهی از میکروارگانیسم ها که به صورت موقت در ناحیه ای از بدن مستقرند. به این صورت که ، اگر به وسیله هر عاملی فلور طبیعی تحت تاثیر قرار گیرد، فلور موقت جایگزین می شود.

 

"اگر عامل مربوط به فلور موقت از بین رود، فلور ثابت بازمی گردد."

"باکتری فلور اگر از محل استقرار خود به مکان دیگری رود، دیگر فلور نیست و می تواند کشنده باشد."

نقش فلور طبیعی:

 

1.      حضور فیزیکی آنها مانع استقرار و بیماریزایی باکتریهای پاتوژن می شود.

2.      در جذب و انتقال و تغییرات مواد غذایی مهم و ضروری موجودات نقش دارند.

فلور های محوطه دهانی:

 

1.Streptococcus mutans

کروی ، حدود 1 میکرون، گرام مثبت، تجمع زنجیری

2.Fusobacterium

میله ای نسبتا بلند، حدود 10 میکرون، گرام منفی، فاقد تجمع خاص( بعضا 2 تایی در امتداد طولی)

3.Vibrio(n)

خمیده(پفکی)، حدود 2-3 میکرون طول، گرام منفی، فاقد تجمع مشخص (منفرد)

4.Spirillum (Borrelia buccalis)

مارپیچی با بیش از یک خم، بسیار ظریف و نازک با طول بلند و قطر بسیار کم، طول حدود 10-15 میکرون و عرض حدود 1/0-2/0 میکرون، شبه گرام منفی، فاقد تجمع مشخص

5.Actinomyces

رشته ای (فیلامنتوس)، طول بسیار بسیار زیاد 10 ها میکرون و عرض بسیار کم، شبه گرام مثبت، تجمع رشته ای همانند رشته های خردشده ماکارونی

6.Neisseriae ( diplococcus)

دیفلوکوک کروی کوچک در مقایسه با استرپتوکوک، قطر 7/0-6/0 میکرون، گرام منفی، تجمع دوتایی (محل تماس حالت پهن شده دارد)

روش آزمایش:

به منظور تهیه لام از فلور طبیعی دهان، ابتدا گسترشی از جرم دندان را بر روی لام گذاشته و با حرارت فیکس می کنیم . سپس به روش گرام رنگ آمیزی کرده و تشخیص می دهیم. بنابر اصول رنگ آمیزی گرام به مدت  30-20 ثانیه با کریستال ویوله، دو برابر زمانی که صرف کریستال ویوله شده را با لوگل، حدود 25 ثانیه با الکل یا رنگ بر، و همچنین حدود 25 ثانیه با فوشین یا سافرانین آغشته می کنیم.

با توجه به شکل ، اندازه ، تجمع و پاسخ فلورها به رنگ آمیزی گرام، می توانیم موارد مذکور را شناسایی کنیم.

 

 

*محیط فنل رد براث بیس + 1% قند:

 

به منظور بررسی موارد زیر از محیط قندی استفاده می شود:

1.      بررسی توان تخمیر قند: در صورت تخمیر قند فنل رد ، زرد رنگ می شود.

2.      بررسی تشکیل گاز در حین تخمیر: در صورت مشاهده حباب در انتهای لوله درهام

 

روش آزمایش:

در این محیط باکتری Proteus   را کشت دادیم. به منظور کشت در محیط مایع، آنس لوپ را استریل کرده و از محیط باکتری مذکور را برداشته و در محیط مایع تکان می دهیم. در جلسه بعد شاهد رشد آن خواهیم بود.

 

*بررسی نتایج مربوط به محیطهای کشت داده شده جلسه قبل:

محیط SIM :

M

I

S

Bacteria

+

+

-

E.coli

+

-

-

Enterobacter

-

-

-

Klebsiella

+

-,+*

+

Proteus

*P.mirabilis( - ) , P.vulgaris (+)

 

 

محیط کشت مایع نوترینت براث:

باکتری E.coli  کشت داده شده به علت نداشتن اسپور و عدم رشد آن در محیط تحت تاثیرحرارت ، موجب شد که محیط همانگونه شفاف باقی بماند ، در حالی که باکتری B.sub محیط را کدر کرده بود زیرا دارای اسپور بوده و قادر به رشد در محیط و تحمل حرارت است.

محیط کشت جامد نوترینت آگار:

مشاهده تک پرگنه های کشت داده شده  به روش ایزوله خطی