روش کار:

روشهای رنگ آمیزی مربوط به اسپور باکتریها

1- روش دورنر: استفاده از کربول فوشین + نیکروزین

2- روش اسید فست: استفاده از کربول فوشین + زیل نیلسون + اسید سولفوریک + متیلن بلو

3- روش Wirtz-Conklin ، مالاشیت گرین: استفاده از ملاشیت گرین + سافرانین یا کربول فوشین


  

مراحل روش رنگ آمیزی بوسیله مالاشیت گرین:

 

1.تهیه گسترش

2. فیکساسیون با حرارت

3. رنگ آمیزی با رنگ سبز مالاشیت 5% ( به منظور رنگ آمیزی اسپورها)

4. اعمال حرارت بخار به مدت 3 الی 6 دقیقه

5. شتشو با آب

6. استفاده از رنگ زمینه سافرانین 5% یا کربول فوشین به مدت 30 الی 60 ثانیه ( به منظور رنگ آمیزی خود باکتری ها)

7. شتشو با آب و خشک نمودن

8. مشاهده با بزرگنمایی 100

 

*هاگها به صورت گوی سبز و باسیلها به رنگ قرمز دیده می شوند.*

ge79vugnfd4jj1wnif0r.jpg