تئوری آزمایش:

این آنزیم ایزوآنزیمی است (از نظر ساختمانی متفاوت ولی از نطر عملکرد مشابه اند.) با برخی از آنزیم های دیگر. در استخوان ، کبد ، روده و جفت اثر دارد و در کبد موجب افزایشآنزیم کلستاز( Cholestasis) می شود. در مورد همه آنزیم ها ناشتا بودن لازم نیست ولی در این مورد استثناء بوده و ناشتا بودن ضرورت دارد.

 

مکانیسم :

P­i + پارا نیترو فنل (آلکالین فسفاتاز قلیایی)­ پارانیتروفنیل فسفات

 

                             در کودکان: 138-38 U/L

نرمال این آنزیم :        در بزرگسالان: 50- 13 U/L

                            در زنان باردار: 120- 50 U/L

 


روش کار:

Blank  در این آزمایش سود 0.02 نرمال است. این ماده در pH قلیایی ایجاد رنگ زرد کرده و با تغییر pH محیط باعث توقف واکنش می شود.

 

Test

Blank

بافر سوبسترا

0.5 میلی لیتر

0.5 میلی لیتر

5-3 دقیقه در دمای 37 درجه سانتی گراد

سرم بیمار

100 میکرولیتر

-

20 دقیقه در دمای 37 درجه سانتی گراد

سود 0.02 نرمال

5 میلی لیتر

5 میلی لیتر

λ= 410 نانومتر

 

جدول رسم منحنی استاندارد:

                                                                                                   Linearity:135 U/L

 

محلول استاندارد

سود 0.02 نرمال

فعالیت مورد انتظار

جذب نوری

1

1 میلی لیتر

10 میلی لیتر

17 U/L

0.070

2

2 میلی لیتر

9 میلی لیتر

34 U/L

0.160

3

4 میلی لیتر

7 میلی لیتر

68U/L

0.290

4

6 میلی لیتر

5 میلی لیتر

100 U/L  

0.440

5

8 میلی لیتر

3 میلی لیتر

135U/L

0.620