تئوری آزمایش:

آنزیم آلانین ترانس آمیناز ALT یا SGPT ، در اکثر نقاط بدن به ویژه قلب و کبد وجود دارد. در بیماری های مربوط به این اعضا مقدار آنزیم در خون افزایش می یابد. که نشانه آزردگی سلول یا نیکروز آنها است. در کبد موجب ایجاد هپاتیت یا کبد چرب شده و در قلب باعث سکته قلبی می گردد. کبد چرب از طریق سونوگرافی مشخص می شود و دارای 4 درجه است. درجه اول در سونوگرافی قابل تشخیص است، اگر آنزیم های کبدی ، همان ALT ، در سرم افزایش یابد وارد مرحله دوم می شود و سپس سیروز کبدی رخ می دهد که همان درجه 2 و 3 این بیماری است در آخر حتما باید بیوپسی انجام گیرد. در هپاتیت هم ALT افزایش می یابد.

میزان نرمال ALT در خون:           Normal˂38 U/L                                        


روش آزمایش:

 

Test

سوبسترا

ml 0.5

5-3 دقیقه در دمای 27 درجه سانتیگراد

 

سرم

100 میکرولیتر

30 دقیقه در دمای 37 درجه سانتیگراد

معرف رنگزا

 ml0.5  

15 min® RT

NaOH 0.4 N

ml 5

باید توجه داشت که در ای آزمایش Blank D.W است یعنی Blank  را با آب مقطر صفر می کنیم.                                                                   nm   505=λ

مکانیسم:

Alanine +a -ketoglutarante ®(ALT) ® Pyruvic acid + glutamic     

با 4و2 دی نیتروفنیل هیدرازین(2/4 DNPH) کمپلکس هیدرازین می دهد که در pHقلیایی قهوه ای رنگ است.

طرز تهیه منحنی استاندارد:

چون استاندارد آنزیمی واقعی نداریم، با استفاده از اسیدپیروویک می توان فعالیت آنزیم را شبیه سازی کرد. بدین صورت که همراه سوبسترا مقداری اسید پیروویک داخل لوله های متفاوت می ریزیم به جای سرم آب مقطر ریخته و سپس مراحل ایجاد رنگ را طبق روش انجام می دهیم.

 

 

 

محلول استاندارد(ml)

سوبسترا(ml)

آب مقطر(ml)

 

فعالیت مورد انتظار(U/L)

جذب نوریOD(U/L)

1

0

1

0.2

به هر لوله 1 میلی لیترDNPH4/2 می افزاییم.

0

0.015

2

0.05

0.95

0.2

20

0.130

3

0.10

0.90

0.2

® RT

37

0.200

4

0.15

0.85

0.2

10 میلی لیترNaOH0.4 نرمال را اضافه کرده در طول موجnm505 جذب نوری هر کدام را به دست می آوریم.

65

0.290

5

0.20

0.80

0.2

86

0.320

6

0.25

0.75

0.2

115

0.360