تئوری آزمایش:

فسفر به همراه کلسیم در استخوان سازی نقش دارد.

نرمال فسفر دفع شده در روز:

mg/24hrs 840 -530 :اطفال  

                                                      Urine 24hrs : Normal:

mg/24hrs 1000-340: بزرگسالان                

   نرمال فسفر در خون: 

mg/dl 5 /6-4 :اطفال

Serum: Normal:                                                       

mg/dl 5-5/2 : بزرگسالان

 

اصول آزمایش:

(آبی رنگ) هترومولیبدن ®(اسیدی) Pi + مولیبدات آمونیوم

 

روش آزمایش:

Linearity: 12 mg/dl

 

Test

St

Blank

سرم یا ادرار رقیق شده

100 میکرولیتر

 

 

استانداردmg/dl 5

 

100 میکرولیتر

 

معرف 2

200 میکرولیتر

200میکرولیتر

200 میکرولیتر

معرف 3

200 میکرولیتر

200میکرولیتر

200میکرولیتر

مخلوط می کنیم              RT®5min

معرف4

2 میلی لیتر

2 میلی لیتر

2 میلی لیتر

ثبات رنگ:دقیقه 10   nm                                                          630 λ