تئوری آزمایش:

کلسترول در خون به دو صورت زیر است:

آزاد Free Cholestrol

متصل به اسید چرب Cholestrol ester

افزایش کلسترول در خون باعث بروز بیماریهای قلبی-عروقی می شود.

کلسترول با رسوب در رگها ، آنها را تنگ می کند. آشفتگی جریان خون به دیواره ضربه می زند، پلاکتها می چسبند و لخته خون ایجاد می شود و سکته قلبی رخ می دهد.

داروی معمول کاهش دهنده کلسترول،Levostatin  است.

به منظور انجام آزمایش، فرد آزمایش دهنده باید قبل از آزمایش 12-14 ساعت ناشتا باشد و روز قبل از آزمایش رژیم کم چربی داشته باشد.

اصول آزمایش:

Linearity: 500 mg/dl               

به کمک آنزیم کلسترول استراز

cholestrol-ester ---> cholestrol+ F.A

به کمک آنزیم کلسترول اکسیداز  

cholestrol---> cholestrol-3-one + H2O2

به کمک آنزیم پراکسیداز  

H2O2 + ماده اکسید شونده ---> H2O + ماده اکسید شده

میزان کلسترول در خون:

Normal: ˂200 mg/dl

Border line: 200-240 mg/dl

روش کار:

Blank

St

Test

 

 

 

20 میکرو لیتر

سرم

 

20 میکرو لیتر

 

   Mg/dl   استاندارد 200  

5/2 میلی لیتر

5/2 میلی لیتر

5/2 میلی لیتر

محلول معرف آنزیمی

10 دقیقه در دمای 37 درجه سانتیگراد            نانومتر  546 =λ