تئوری آزمایش:

به منظور بررسی چربی خون ، باید 12-14 ساعت ناشتا بوده و حداکثر 3 روز قبل از نمونه گیری رژیم کم چربی داشته باشد.

Normal:˂200 mg/dl                مقدار نرمال چربی در خون :

Border line: 200-240 mg/d     منطقه مشکوک به بیماری(خط مرزی) :

  Gemfibrosyl : داروی مورد استفاده برای افرادی که تری گلیسیرید دارند، جم فیبروزیل است. به منظور پایین آوردن چربی خون.

 

اصول آزمایش:

Linearity: 700 mg/dl

 به کمک آنزیم لیپو پروتئین لیپاز

Triglycerides ---> Glyceral + Fatty Acid  

           به کمک آنزیم گلیسرول کیناز

   Glycerol-3-phos. +ADP <---  Glycerol + ATP

            به کمک آنزیم گلیسرول فسفات اکسیداز

    Dihydroxy-aceton phos. +H2O2 <--- Glycerol-3-phos. + O2

       به کمک آنزیم پراکسیداز

              ماده اکسید شدهH2O +     <----- ماده اکسید شونده  H2O2 +

ماده اکسید شونده بیرنگ است، ماده اکسید شده صورتی رنگ می شود.

(مواردی که در فوق به صورت رنگی نوشته شده اند، در داخل آنزیم مربوط به TG موجود است.)

روش آزمایش:                                                                 

 

Test

st

Blank

سرم

20 میکرولیتر

 

 

استاندارد mg/dl200

 

20 میکرولیتر

 

معرف آنزیمی TG

5/2 میلی لیتر

5/2 میلی لیتر

5/2 میلی لیتر

10 دقیقه در دمای 37 درجه سانتیگراد               λ   = 546nm        

بنابراین با محاسبهOD های(Optical Density)  مربوطه توسط اسپکتوفتومر، می توان غلظت مربوط به TG را محاسبه کرد.

OD test/OD st*غلظت ST = غلظت TG