تئوری آزمایش:

کار اسپکتروفتومر: رنگ سنجی است، تعیین میزان جذب نور و نور عبوری.

با استفاده از عددهای به دست آورده از دستگاه، و فرمول زیر غلظت نمونه تست را به دست می آوریم:

ODtest / ODst  × غلظت st = غلظت test

هر چه گلوکز بیشتر باشد ، رنگ تولید شده پر رنگ تر است.

مکانیسم واکنش: 

آنزیم : گلوکزاکسیداز  Gluconic acid + H2O   < --  Glucose + O2

آنزیم: پراکسیداز  > H2O2  H2O + ½ O2 ---

در نتیجه: اکسید شدن ماده رنگ زا و ایجاد رنگ صورتی