تئوری آزمایش:

گلبومین خون را به صورت مستقیم اندازه گیری نمی کنند بلکه با استفاده از توتال پروتئین و آلبومین آن را محاسبه می کنند.

  Total protein-Albumin=Globulin

A/G Ratio = Albumin/Globulin

1.      بیوره:

Total Protein:  6.4-8.3

 

Test

St

Blank

سرم یا پلاسما

50 میکرو لیتر

 

 

توتال پروتئین استاندارد6 = st]]

 

50 میکرو لیتر

 

محلول بیوره

5/2 میلی لیتر

5/2 میلی لیتر

5/2 میلی لیتر

 15 دقیقه در دمای 37 درجه سانتیگراد                   λ= 540 نانومتر 

Total protein: یون مس حاصل از سولفات مس در محیط قلیایی با پیوند پپتیدی کمپلکس آبی مایل به بنفش تشکیل می دهد.

2.      آلبومین:

Albumin: 3.5 – 5.3  

 

Test

st

Blank

سرم یا پلاسما

20 میکرو لیتر

 

 

استانداردآلبومین  4 st]=]

 

20 میکرولیتر

 

معرف BCG

5/2 میلی لیتر

5/2 میلی لیتر

5/2 میلی لیتر

5 دقیقه در دمای 37 درجه سانتیگراد                    λ=630 نانومتر

Albumin : با ماده ای به نام برموکرزول گرین BCG کمپلکس سبز رنگ ایجاد می کند. که شدت رنگ به مقدار آلبومین بستگی دارد.

  

بنابراین نسبت آلبومین بر گلبومین از قرار زیر است:

         A/G Ratio = 5/07 – 4/30 = 0/77