تئوری آزمایش:

·       آزمایشات کیفی پروتئین:

بیوره

Heller

اسید سولفو سالیسیلیک 20%

محلول پروتئینی   3 میلی لیتر

NaOH 10%   3 میلی لیتر

سولفات مس    5/0 میلی لیتر

محلول پروتئینی   5 میلی لیتر

 

اسید نیتریک غلیظ   3 میلی لیتر

محلول پروتئینی      3 میلی لیتر

 

 20%      5-4 قطرهSSA

تغییرات: بین 2 فاز حلقه بنفش رنگ تولید شد.

تغییرات: 2 فاز جدا شدند، فاز ژله ای رقیقی در بالای فازمایع  بی رنگ تشکیل شد.

تغییرات: 2 فاز جدا شدند، ذرات سفید رنگ معلق در محلول دیده شد.

·        آزمایشات کمی پروتئین:

Test

St4

St3

St­2

St1

Blank

 

 

 

 

 

1 میلی لیتر

 

محلول پروتئینی 25%

 

 

 

1 میلی لیتر

 

 

محلول پروتئینی 50%

 

 

1 میلی لیتر

 

 

 

محلول پروتئینی 75%

 

1 میلی لیتر

 

 

 

 

محلول پروتئینی 100%

1 میلی لیتر

 

 

 

 

 

محلول پروتئینی مجهول

3 میلی لیتر

3 میلی لیتر

3 میلی لیتر

3 میلی لیتر

3 میلی لیتر

3 میلی لیتر

اسید سولفو سالیسیلیک 3%

 

به خوبی محلولها را مخلوط کرده ، بعد از 10 دقیقه در طول موج 540 نانومتر جذبهای نوری را بدست می آوریم. در آخر نمودار مربوطه را رسم می کنیم.