تئوری آزمایش:

نام

کاربرد

نتیجه+

نین هیدرین

برای شناسایی تمامی اسیدهای آمینه

رنگ بنفش

گزانتوپروتئیک

برای شناسایی اسیدآمینه های حلقوی

رنگ زرد_نارنجی

هاپکینز کول

برای شناسایی تریپتوفان

رنگ زرد یا نارنجی

 روش آزمایش کیفی:

                                          1 میلی لیتر گلایسین

1-    1 میلی لیتر نین هیدرین +  1 میلی لیتر تریپتوفان  + 100  درجه سانتیگراد در مدت

                              1 میلی لیتر تیروزین                    3-2 دقیقه

نتیجه نین هیدرین: گلایسین(+)، تریپتوفان(+)، تیروزین(+)

----------------------------------------

    2 میلی لیتر گلایسین

2-   2 میلی لیترتریپتوفان +5 قطره اسید نیتریک + 1 میلی لیتر سود 10% + 100 درجه                                                  2میلی لیتر تیروزین                                           سانتیگراد به مدت 3-2 دقیقه

نتیجه گزانتوپروتئیک: گلایسین(-)، تریپتوفان(+)، تیروزین (+)

--------------------------------------

2 میلی لیتر گلایسین

3-                           + 2cc اسید سیتریک+ 2cc اسید سولفوریک

   2 میلی لیتر تریپتوفان

   نتیجه هاپکینزکول: گلایسین(-)، تریپتوفان (+)